Allmänt

Köpingebro Scoutkår tillhör Svenska Scoutrådet (Scouterna) vars övergripande mål är att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till medmänniskor med samhällsansvar. Kårens verksamhet ska bedrivas i trygg miljö. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i kårens aktiviteter. Detta ställer krav på ledarna, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxen förebild. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där kårens regler är till stöd för våra scouter, ledare och föräldrar.

Inställning till droger.

Köpingebro Scoutkår vill i enlighet med Scouternas riktlinjer minska bruk och motverka missbruk av alkohol, narkotika och tobak. Istället vill vi stimulera till förbättrad hälsa genom bland annat friluftsliv och andra positiva fysiska och mentala aktiviteter, samt att dessa utgår från varje människas egna förutsättningar.”

Ansvar

Ansvaret för att följa Scouternas och kårens policy är gemensamt för scouter, ledare och föräldrar. Om frågor eller problem uppstår ska man i första hand vända sig till någon av den aktuella avdelningens ledare och i andra hand till någon i kårstyrelsen.

Tobak och snus

Enligt svensk lag är åldersgränsen för användning av snus och tobak 18 år, och vi tillåter inte att scouter under 18 år använder snus eller tobak inom kårens verksamhet. Ledare, aktiva och funktionärer över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför rekommenderas visad återhållsamhet av tobaksanvändandet i samband med kårens arrangemang.

Handlingsplan: Om vi upptäcker att någon av våra scouter under 18 år använder tobak eller snus agerar vi på följande sätt: Ledare på aktuell avdelning pratar med scouten och kontaktar föräldrarna.

Alkohol

Vid dåvarande, (numera Scouterna), SSF:s förbundsstämma 1986 beslöts att:

”Svenska Scoutförbundets samtliga anläggningar ska vara alkoholfria”.

Och vid förbundsstämman 1987 beslöts att:

”Alla Svenska Scoutförbundets arrangemang, där medlemmar under 18 år deltar, ska vara alkoholfria.”

Handlingsplan: Om vi upptäcker att någon av våra scouter under 18 år bryter mot reglerna agerar vi på följande sätt: Ledare på aktuell avdelning pratar med scouten och kontaktar föräldrarna. Om vi upptäcker att någon av våra ledare, aktiva eller funktionärer över 18 år bryter mot reglerna agerar vi på följande sätt: Representanter ur styrelsen pratar med vederbörande. Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med scoutarrangemang, där medlemmar under 18 år deltar, stängs vederbörande av från sitt uppdrag.

Narkotika

Enligt svensk lag är allt bruk och innehav av narkotika är förbjudet och leder till polisanmälan!

Handlingsplan: Om vi upptäcker att någon av våra scouter under 18 år använder eller hanterar narkotika agerar vi på följande sätt: Ledare på aktuell avdelning pratar med scouten och kontaktar föräldrarna och polisen. Om vi upptäcker att någon av våra ledare, aktiva eller funktionärer över 18 år bryter mot reglerna agerar vi på följande sätt: Representanter ur styrelsen har ett enskilt samtal med vederbörande och kontaktar polisen. Vederbörande stängs av från sitt uppdrag.

Aktivitetsplan och uppföljning

·     Drogpolicyn ska vara tillgänglig på kårens webbplats och vara känd av medlemmarna.

·     Ledarna ansvarar för att nya scouter och vuxna, som är aktiva på avdelningen, informeras om drogpolicyn. Alla scouter bör årligen få en repetition om policyns innebörd.

·     Kårens medlemmar har ett gemensamt ansvar för att ta hand om varandra. Därför ska alla överträdelser av drogpolicyn snarast rapporteras till ledare eller styrelserepresentant, som sedan vidtar åtgärder enligt handlingsplanen.

·     En utvärdering av hur drogpolicyn efterlevs, samt eventuell uppdatering bör göras årligen.

·     Kårens ordförande är ytterst ansvarig för att se till att drogpolicyn löpande kommuniceras ut, efterlevs och följs upp.

 

För styrelsen i Köpingebro Scoutkår

Anders Blixt, kårordförande